Начало Новини Контакт Сервиз Фискални У-ва софтуер за сервизи СУПТО въпроси Файлове
нашите предложения:
Касови апарати
с фискална памет
Фискални Принтери
и други ФУ
Баркод четци
мобилни терминали
Електронни
везни
POS Оборудване
Консумативи
Топ Продукти
TREMOL S21 TREMOL M23
Сейф А1 TREMOL M20
TREMOL A19 Plus

Административни въпроси свързани с Фискалните Устройства

Често задавани въпроси при използване на касови апарати Zeka

Често задавани въпроси при използване на други касови апарати

Често задавани въпроси при използване на Фискални устройства свързани с компютър


I.Административни :

Длъжен ли съм да сключа договор за поддръжка на касовия апарат със сервизна фирма?

Къде се заверяват документите за касов апарат?

На кои модели касови апарати може да се смени собствеността?

Сменям името и/или адреса  на фирмата. Какво трябва да направя?

Сменям типа и/или адреса на обекта. Какво трябва да направя?

Кога се издава ново свидетелство за регистрация?

Загубих паспорта на касовия апарат. Какво трябва да направя?

Защо при фискализация срещу Дан.№ е програмиран код по БУЛСТАТ?

Трябва ли да заверявам касовата книга в ТД на НАП?

Как да водя правилно касовата си книга?

Какво се прави при смяна на собственост на касовия апарат?

II.Въпроси свързани с експлоатацията на ЕКАФП :

Как се сверява дата и час на касов апарат:

TREMOL ZM-KL, TREMOL ZS-KL, TREMOL Z-KL, TREMOL S-KL 

ZEKA, ZEKA 01, ZEKA 02 

ZEKA M01, ZEKA M02, ZEKA M03, ZIT 2001M, ZIT 3001M

ZEKA S02, ZEKA S03

ЕЛИТ МИКРО, ЕЛИТ МИНИ Т

ЕЛИТ МОБИЛ, ЕЛИТ МИКРО Б

ЕЛКА 2000

КАРАТ КОМПАКТ

ДАТЕКС МР5000

ДАТЕКС МР50, ДАТЕКС МР55

При включване дисплея на касовия апарат не светва.

На дисплея свети "КРАЙ ХАРТИЯ","PF" или "ГР.ПЕЧ." Какво означава?

Смених хартиената лента, но касовият апарат не отпечатва нищо върху нея.

Не мога да заредя нова хартиена лента.

По време на работа касовият апарат изписа "СПАД НАПРЕЖЕНИЕ".

Касовият апарат печата бледо.

Касовият апарат изкарва съобщение "Грешка ФП", "Нулиран RAM" и започва да брои. Какво означава?

От касовия апарат изчезнаха данните на фирмата.

Касовият апарат изписва "Пълна фискална памет" или "Препълване ФП". Какво означава?

На касовите бележки се отпечатват грешни дата и/или час.

Въведох грешна сума. Какво да направя?

 

Въпрос: Длъжен ли съм да сключа договор за поддръжка на касовия апарат със сервизна фирма ?
Отговор: Длъжен сте по силата на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.  При липса на договор глобата е същата, както при липса на касов апарат.


начало

Въпрос: Къде се заверяват документите за фискално устройство?
Отговор:

 - за юридически лица - в ТД на НАП по адрес на регистрация на фирмата;

 - за физически лица - в ТД на НАП по адрес на собственика на ФУ.

- за еднолични търговци - в ТД на НАП по адрес на собственика на ФУ.


начало

Въпрос: На кои модели касови апарати може да се смени собствеността?
Отговор:

Проверете в паспорта на касовия апарат валидността на свидетелството за регистрация на фискалното устройство:

 - ако е валидно - смяната на собственост може да се осъществи;

 - ако не е - обърнете се към сервизна фирма,за да проверите дали свидетелството е подновено.


начало

Въпрос: Сменям името и/или  адреса на фирмата. Какво трябва да направя?
Отговор: Касовия апарат трябва да се препрограмира и в 7 дневен срок да се уведоми ТД на НАП по адрес на фирмата или на собственика.


начало

Въпрос: Сменям типа и/или адреса на обекта. Какво трябва да направя?
Отговор: Касовия апарат трябва да се препрограмира и в 7 дневен срок да се уведоми ТД на НАП по адрес на фирмата или на собственика. Препрограмирането е операция, която можете да извършите и сами. В случай на затруднение се обърнете към сервизна фирма.


 начало

Въпрос: Кога се издава ново свидетелство за регистрация?
Отговор:

 -  При изчерпване на свободните места, предвидени за вписване на сервизни фирми;

 -  При загубване или унищожаване на старото свидетелство.


начало

Въпрос: Загубих паспорта на касовия апарат. Какво трябва да направя?
Отговор: Заверява се уведомление в ТД на НАП, което сервизната фирма изпраща  на произвoдителя. От там предоставят нов паспорт. Задължително се отбелязва, че е дубликат !


начало

Въпрос: Защо при фискализация срещу Дан.№ е програмиран код по БУЛСТАТ?
Отговор: От 01.11.2005 г. кодът по БУЛСТАТ трябва да се съдържа във фискалната памет. Ето защо при въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на мястото на Дан.№се въвежда кода по БУЛСТАТ. Не е необходима префискализация на фискални устройства, въведени в експлоатация преди тази дата.


начало

Въпрос: Трябва ли да заверявам касовата книга в ТД на НАП ?
Отговор:

Касовите книги и кочаните с касови бележки се прономероват и прошнуроват, но не се заверяват в ТД на НАП а се подпечатват с печата на собственика.

На първа страница в касовата книга се отразяват: име, адрес и булстат на фирмата, тип и адрес на обекта, датата и часът на въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на касовия апарат, броят на кочаните и поредните номера на касовите бележки в тях, всяка промяна на данните (тип и/или адрес) в деня на настъпването й.

В началото на всяка календарна година се започва нова касова книга. 


начало

Въпрос: Как да водя правилно касовата си книга?
Отговор:

Дневните отчети се съхраняват в хронологичен ред в касовата книга.

Не се отпечатва дневен отчет, ако в същия ден не са издавани касови бележки - в касовата книга за тази дата се записва оборот - 0.00лв.

Дните, в които обекта не е работил, се вписват в касовата книга с текст "неработен ден" за съответната дата и подпис на собственика.

При ремонт на касовия апарат, за съответната дата, в касовата книга се вписва текст "РЕМОНТ" и евентуалният оборот, изчислен по касовите бележки от кочан.

В касовата книга на страницата за съответната дата се отбелязват всички промени в касовата наличност (служебно въведени и/или изведени суми), с точност до минута.

Месечният отчет се отпечатва до 7-мо число на следващия месец и се съхранява в касовата книга на датата на отпечатването му. Същото важи и за годишния отчет.      


начало

Въпрос: Какво се прави при смяна на собственост на касовия апарат?
Отговор: Действия на фирмата продавач :

       -издава фактура за продажба на касовия апарат на новия собственик;

       -трябва да се обърне към сервизната фирма за отчитане на оборота от въвеждането на касовия апарат в експоатация до момента по години и издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет ( в 4 екземпляра );

       -заверява в ТД на НАП протоколите и връща 2 екземпляра и паспорта на сервизната фирма.   

Действия на фирмата купувач :

       -след програмиране и фискализация на ЕКАФП от сервизната фирма е длъжен в 7 дневен срок да регистрира касовия апарат в ТД на НАП по адрес на фирмата или на собственика.


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати TREMOL ZM-KL, TREMOL ZS-KL, TREMOL Z-KL, TREMOL S-KL
Отговор: Сверяване на дата и час е възможно само след дневен отчет с нулиране.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "%-" или "-"(за TREMOL S-KL) при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се потвърждава датата с клавиш "Tx-" или "%+"(за TREMOL ZS-KL) или "+" (за TREMOL S-KL)и се натиска "TOTAL". Ако датата е различна се пише вярната дата, като за година се въвеждат само последните две цифри (без 20) и се потвърждава с "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда повторно и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно, преди да се пускат касови бележки.


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA; ZEKA 01, ZEKA 02
Отговор: Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат .

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "РО" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


начало

Въпрос:

Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA M01, ZEKA M02, ZEKA M03, ZIT 2001M, ZIT 3001M

Отговор: Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат .

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "Тх-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA S02, ZEKA S03
Отговор: Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333.

 -Натиска се клавиш "%-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати ЕЛИТ МИКРО, ЕЛИТ МИНИ Т
Отговор:

Сверяване да дата и час е възможно само при отчетен касов апарат и след общ периодичен отчет, който се извършва по следния начин: Влиза се в режим "Н" с парола "20000" и се натискат последователно "VD" и "TOTAL", след което касата отпечатва част от отчета и на екрана светва "С-00". Натиска се клавиш "00" за приключване на общия периодичен отчет.

 -Влиза се в режим "П" с парола "30000"

 -Натиска се клавиш "PY1/RA", на екрана светва "01     2"

 -Натиска се 2 пъти "STL" докато от ляво на екрана излезе 06, а от дясно текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "STL".

 -Сега на екрана от ляво свети 07, а от дясно текущия час. От клавиатурата се въвежда час и се натиска клавиш "STL".

 -С клавиш "MODE" се излиза от режим програмиране.

 -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "Продажби" и да се натисне клавиш "CLK".


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати ЕЛИТ МОБИЛ, ЕЛИТ МИКРО Б
Отговор:

Сверяване на дата е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "П" с парола "30000".

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "-%".

 -От клавиатурата се въвежда точен час във формат "ЧЧ ММ" и се натиска клавиш "+%".

 -С клавиш "MODE" се излиза от режим програмиране.

 -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "Продажби" и да се натисне клавиш "CLK".


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касов апарат ЕЛКА 2000
Отговор:

Сверяване на дата е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "ПРОГРАМИРАНЕ" с парола   "5 F".

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "+%". Ако е необходимо операцията се повтаря. Натиска се клавиш "CL".

 -От клавиатурата се въвежда точен час във формат "ЧЧ ММ" и се натиска клавиш "-%". Натиска се клавиш "CL".

  -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "ОТЧЕТИ Х" да се извърши отчет по желание.


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касов апарат КАРАТ КОМПАКТ
Отговор: Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "ПРО" с парола 33333.

 -Натиска се клавиш "DEP" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е да се отиде в режим часовник, за да се провери дали сверяването е извършено правилно("DEP" сменя на екрана дата и час).


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касов апарат ДАТЕКС МР5000
Отговор:

Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим програмиране с парола "3333 TL". На екрана светва 1-3, натиска се клавиш "1".

 -С клавиш "G4" се отива до табл.7 - час.

 -Натиска се клавиш "STL", след което се въвежда вярна дата. С клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се месец, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се година, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се час, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвеждат се минути, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвеждат се секунди, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "+%", на екрана светва    "С-0". Натиска се "0" за окончателно записване на информацията, с което сверяването на дата/час е завършено.

Забележка - винаги се сверяват дата и час, а не само час !

 


начало

Въпрос: Сверяване на дата и час на касови апарати ДАТЕКС МР50, ДАТЕКС МР55.
Отговор:

Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим програмиране с парола        "F 15 F" /МР 50/ или "F 30 F" /MР 55/.

 -С клавиш "Q'ty" се отива до табл.7 - час.

 -Натиска се клавиш "STL", след което се въвежда вярна дата. С клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се месец, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се година, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се час, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвеждат се минути, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "PLC", на екрана светва    "С-0". Натиска се "0" за окончателно записване на информацията, с което сверяването на дата/час е завършено.

Забележка - винаги се сверяват дата и час, а не само час.


начало

Въпрос: При включване дисплея на касовия апарат не светва.
Отговор: Обърнете се към сервизна фирма. Най-вероятно батерията е изтощена.


начало

Въпрос: На дисплея свети "КРАЙ ХАРТИЯ", "PF" или "ГР.ПЕЧ." Какво означава ?
Отговор:- -Няма хартия. сложете хартия,подходяща за касовия апарат.

-Замърсен или повреден датчик за хартия. Обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Смених хартиената лента, но касовият апарат не отпечатва нищо върху нея.
Отговор: -Обърната (неправилно сложена) хартиена лента или хартиена лента, която не е предназначена за този модел касов апарат.

-Повреден принтер - обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Не мога да заредя нова хартиена лента.
Отговор: Вероятно има попаднало чуждо тяло в принтера. Обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: По време на работа касовият апарат изписа "СПАД НАПРЕЖЕНИЕ".Какво да направя?
Отговор: Натиснете клавиш CL ( C ) за изчистване на дисплея . Kасовият апарат довършва започнатата операция. Ако това не помогне обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Касовият апарат печата бледо.
Отговор: -Ако касовият апарат е мобилен - батерията е изтощена. Незабавно я заредете .

-Ако касовият апарат не е мобилен - следва да се обърнете към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Касовият апарат изкарва съобщение "Грешка ФП", "Нулиран RAM" и започва да брои. Какво означава?
Отговор: Касовият апарат се е нулирал. Обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: От касовия апарат изчезнаха данните на фирмата.
Отговор: Касовият апарат се е нулирал. Обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Касовият апарат изписва "Пълна фискална памет" или "Препълване ФП". Какво означава?
Отговор: Всички блокове във фискалната памет са запълнени. За да продължите работа трябва да се смени модула фискална памет. Обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: На касовите бележки се отпечатват грешни дата и/или час.
Отговор: Сверяването на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат, не е възможно да се върнете на дата, по-ранна от датата на последния дневен отчет. Вероятно трябва да се смени батерията - обърнете се към сервизна фирма.


начало

Въпрос: Въведох грешна сума. Какво да направя?
Отговор: - Преди да е приключен касовия бон е възможно анулиране на извършените продажби с  клавиш VD.

-След приключване на касовия бон анулирането не е възможно. Извършва се сторно операция с касова бележка от кочан.


начало

 

Потребителски вход
E-mail   Парола

регистрация Забравена парола?
Новини
КАК ДА СВЕРИТЕ ЧАСОВНИКА НА ВАШИЯ КАСОВ АПАРАТ
19.08.2011 - Нови промени в Наредбата за Фискални устройства
19.08.2011 - Справките за НАП вече имат нов формат
Контакт
Адрес: София, бул. "Цар Борис III"
225А (спирка Павлово-локалното
платно посока център)
Телефони (централа) 02/9532615, 0895613536, 0894364446,
0887199895, 0876614980.
Телефон/Viber 0899167757
E-mail: office@livena.net
Изпратете запитване
Партньори
Начало Новини Контакт Сервиз Фискални У-ва софтуер за сервизи СУПТО въпроси Файлове
© 2007 LIVENA Всички права запазени